Müşteri Aydınlatma Metni

Global IT Bilişim Hizmetleri A.Ş (Global IT), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:

 • Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

 • Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

 • İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

 • Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi;

 • Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Global IT veri sorumlusudur. İşbu aydınlatma metni ürün veya hizmet sunduğumuz müşteriler, müşterilerin yetkilileri ile görevli çalışanlarını işlenen kişisel verileri hakkında aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Gerçek Kişi Müşteri Olarak Ürün veya Hizmet Satın Alıyorsanız

İlgili Kişi

Kişisel verileri Global IT tarafından işlenen siz, bir mal ya da hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün Veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Yöntem / Ortam Veriler
Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizdenkağıt ortamda  Kimlik (Ad, Soyad, İmza ve T.C. Kimlik No) Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi ve Evrak No) Mesleki Deneyim (Kurumdaki Unvanı) Müşteri İşlem (Sözleşme Adı ve Sözleşme Tarihi) ;
Otomatik yöntemlerle doğrudan sizdenelektronik ortamda  Kimlik (Ad, Soyad ve T.C. Kimlik No) Kurum Bilgileri (Kurumdaki Unvanı) İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Mobil) ve Telefon Numarası (Sabit)) Adres (Adres, Adres İl, Adres İlçe ve Posta Kodu) Mükellef Bilgileri (Ticaret Unvanı, Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No) Pazarlama (İlgilendiği Ürün ve Pazarlama İleti Onay Durumu) ;

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları listelenmiştir.

KVKK Md.5/2c’de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi ve Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıylaSizinle akdedilen/akdedilecek olan Ürün/hizmet Satış/destek Sözleşmesi’ne ve buradan doğacak hak ve borçların kullanılmasına istinaden;  Kimlik (Ad, Soyad, İmza), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Unvanı), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit)), Mesleki Deneyim (Kurumdaki Unvanı), Müşteri İşlem (Sözleşme Tarihi, Sözleşme Adı Sözleşme Başlangıç Tarihi, vd), Pazarlama (İlgilendiği Ürün, Pazarlama İleti Onay Durumu)
KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle
Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıylaTicari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’ndaki İletişim İzinlerinin Saklanması’na (Madde 13/2) istinaden;  Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit)), Pazarlama (Pazarlama İleti Onay Durumu)
KVKK Md.5/2e’deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No), Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi, Evrak No), Mesleki Deneyim (Kurumdaki Unvanı), Müşteri İşlem (Sözleşme Tarihi, Sözleşme Adı)
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No), Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi, Evrak No), Mesleki Deneyim (Kurumdaki Unvanı), Müşteri İşlem (Ücret, Sözleşme Tarihi, Sözleşme Süresi, Sözleşme Adı, Sözleşme Başlangıç Tarihi, vd.),
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıylaTicari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’ndaki İletişim İzni Alınanların İys’ye Bildirilmesi’ne (Madde 5/3) istinaden;  Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit)), Pazarlama (Pazarlama İleti Onay Durumu)
KVKK Md.5/2f’deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle 
Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıylaMüşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kimlik (Ad, Soyad), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Unvanı), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit)), Pazarlama (İlgilendiği Ürün, Pazarlama İleti Onay Durumu)
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), İletişim (Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit)), Adres (Adres, Adres İl, Adres İlçe, Posta Kodu), Mükellef Bilgileri (Ticaret Unvanı, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No)
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Kimlik (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Unvanı), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit)), Adres (Adres, Adres İl, Adres İlçe, Posta Kodu), Mükellef Bilgileri (Ticaret Unvanı, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No), Pazarlama (İlgilendiği Ürün, Pazarlama İleti Onay Durumu)

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Aşağıdaki tabloda aktarılan kişisel verileriniz alıcılar ve aktarılma amaçları gösterilmektedir.

KVKK Md.5/1’e göre açık rızanızın bulunması durumunda
Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla(Ticari ileti gönderimi faaliyetleri) Kimlik (Ad, Soyad), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Unvanı), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit)), Pazarlama (İlgilendiği Ürün, Pazarlama İleti Onay Durumu)
Alıcı / AmaçVeriler
İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’nefaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kurumlara bildirim yapılması amaçlarıylaKimlik (Ad ve Soyad) İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Mobil) ve Telefon Numarası (Sabit)) Pazarlama (Pazarlama İleti Onay Durumu) ;

2. Tüzel Kişi Müşterimizin İmza Yetkilisi Olarak İşlem Yapıyorsanız

İlgili Kişi

Müşterimiz olan tüzel kişiliğin çalışanı olduğunuz ve tüzel kişilikle ilgili işlemler sırasında kişisel verileriniz Global IT tarafından işlendiği için siz tarafımızca Tüzel Kişi Müşteri Çalışanı olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Aşağıdaki kişisel verileriniz ve elde edinme yöntemleri gösterilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

Yöntem / OrtamVeriler
Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizdenkağıt ortamda Kimlik (Ad, Soyad, İmza ve T.C. Kimlik No) Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi ve Evrak No) Mesleki Deneyim (Kurumdaki Unvanı) Müşteri İşlem (Sözleşme Adı ve Sözleşme Tarihi) ;

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları listelenmiştir.
KVKK Md.5/2c’de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıylaFirmanızla akdedilen/akdedilecek olan Ürün/hizmet Satış/destek Sözleşmesi’ne ve buradan doğacak hak ve borçların kullanılmasına istinaden;  Kimlik (Ad, Soyad, İmza), Mesleki Deneyim (Kurumdaki Unvanı), Müşteri İşlem (Ücret, Sözleşme Tarihi, Sözleşme Süresi, Sözleşme Adı, Sözleşme Başlangıç Tarihi, vd.),
Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıylaFirmanızla akdedilen/akdedilecek olan Ürün/hizmet Satış/destek Sözleşmesi’ne ve buradan doğacak hak ve borçların kullanılmasına istinaden; Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No), Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi, Evrak No), Mesleki Deneyim (Kurumdaki Unvanı), Müşteri İşlem (Ücret, Sözleşme Tarihi, Sözleşme Süresi, Sözleşme Adı, Sözleşme Başlangıç Tarihi, vd.),
KVKK Md.5/2e’deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No), Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi, Evrak No), Mesleki Deneyim (Kurumdaki Unvanı), Müşteri İşlem (Sözleşme Tarihi, Sözleşme Adı)
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıylaTürk Borçlar Kanunu’ndaki Tbk Genel Zamanaşımı’na (Madde 146) istinaden;  Kimlik (Ad, Soyad, İmza, T.C. Kimlik No), Evrak Bilgileri (Evrak Tarihi, Evrak No), Mesleki Deneyim (Kurumdaki Unvanı), Müşteri İşlem (Ücret, Sözleşme Tarihi, Sözleşme Süresi, Sözleşme Adı, Sözleşme Başlangıç Tarihi, vd.),
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıylaTicari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’ndaki İletişim İzni Alınanların İys’ye Bildirilmesi’ne (Madde 5/3) istinaden;  Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit)), Pazarlama (Pazarlama İleti Onay Durumu)
KVKK Md.5/1’e göre açık rızanızın bulunması durumunda
Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla(Ticari ileti gönderimi faaliyetleri) Kimlik (Ad, Soyad), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Unvanı), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit)), Pazarlama (İlgilendiği Ürün, Pazarlama İleti Onay Durumu)

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Aşağıdaki tabloda aktarılan kişisel verileriniz alıcılar ve aktarılma amaçları gösterilmektedir.

Alıcı / AmaçVeriler
İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’nefaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kurumlara bildirim yapılması amaçlarıylaKimlik (Ad ve Soyad) İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Mobil) ve Telefon Numarası (Sabit)) Pazarlama (Pazarlama İleti Onay Durumu) ;

3. Müşterimizin Teknik Süreçlerden Sorumlu Çalışanı Olarak Görev Yapıyorsanız

İlgili Kişi

Müşterimiz olan tüzel kişiliğin çalışanı olduğunuz ve tüzel kişilikle ilgili işlemler sırasında kişisel verileriniz Global IT tarafından işlendiği için siz tarafımızca Tüzel Kişi Müşteri Çalışanı olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Aşağıdaki kişisel verileriniz ve elde edinme yöntemleri gösterilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

Yöntem / OrtamVeriler
Otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sizdenkağıt ortamda Kimlik (Ad ve Soyad) İletişim (E-Posta Adresi ve Telefon Numarası) ;
Otomatik yöntemlerle doğrudan sizdenelektronik ortamda Kimlik (Ad ve Soyad) Kurum Bilgileri (Kurumdaki Unvanı) İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Mobil) ve Telefon Numarası (Sabit)) ;

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları listelenmiştir.

KVKK Md.5/2c’de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle
Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıylaFirmanızla akdedilen/akdedilecek olan Ürün/hizmet Satış/destek Sözleşmesi’ne ve buradan doğacak hak ve borçların kullanılmasına istinaden; Kimlik (Ad, Soyad), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Unvanı), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit) İrtibat Kişisi Türü))
KVKK Md.5/2e’deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıylaKimlik (Ad, Soyad), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası)
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıylaTürk Borçlar Kanunu’ndaki Tbk Genel Zamanaşımı’na (Madde 146) istinaden; Kimlik (Ad, Soyad), Kurum Bilgileri (Kurumdaki Unvanı), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit), Telefon Numarası, İrtibat Kişisi Türü)

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir. Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Aşağıdaki tabloda aktarılan kişisel verileriniz alıcılar ve aktarılma amaçları gösterilmektedir.
Alıcı / Amaç Veriler
Google LLC’yehizmetin sunulabilmesi ve teknik hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla Kimlik (Ad ve Soyad) İletişim (E-Posta Adresi ve Telefon Numarası) ;  
kişisel verileriniz aktarılabilir.

4. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

5. Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu;

 • Fulya Mah. Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. Onsekiz İş Merkezi No:18/4 Şişli / İstanbul adresine yazılı olarak;
 • globalit@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
 • Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvk@globalit.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ‘den ulaşabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

Dijital dönüşüm gerçekleştiren kurumların yeniden yapılanma süreçlerinde, onlara seçim özgürlüğü tanıyor; kurumların kendine has iş yapış biçimlerine uyum sağlıyor, kurumsal iş ve iletişim süreçlerinin verimliliğini artırıyoruz.

  Top