Web Sitesi Ziyaretçisi Aydınlatma Metni

Global IT Bilişim Hizmetleri A.Ş (Global IT), veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:

  • Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

  • Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

  • İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

  • Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi;

  • Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü; ifade eder.

İlgili Kişi

Kişisel verileri Global IT tarafından işlenen siz, web sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle Web Sitesi Ziyaretçisi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Global IT veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Aşağıdaki kişisel verileriniz ve elde edinme yöntemleri gösterilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

Yöntem / OrtamVeriler
Otomatik yöntemlerle doğrudan sizdenelektronik ortamda İşlem Güvenliği (IP Adresi, Bağlantı Zamanı, Kullanılan IP Protokolü, Ziyaret Edilen Sayfa, Bağlantı Bitiş Zamanı, vd.) Kimlik (Ad ve Soyad) İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim Konusu ve Mesaj İçeriği) İşlem Güvenliği (Gönderme Saati ve Gönderme Tarihi) Pazarlama (İlgilendiği Ürün, Pazarlama İleti Onay Durumu);

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları listelenmiştir.

KVKK Md.5/2a’ya uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıylaİnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ndaki Internet Kanunu’na (Madde 7/2) istinaden;  İşlem Güvenliği (IP Adresi, Bağlantı Zamanı, Kullanılan IP Protokolü, Ziyaret Edilen Sayfa, Bağlantı Bitiş Zamanı, Aktarılan Veri Miktarı vd.)
İletişim formu aracılığı ile bizimle iletişim kurmanız halinde
KVKK Md.5/2f’deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle 
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Mesaj İçeriği, İletişim Konusu), İşlem Güvenliği (Gönderme Tarihi, Gönderme Saati)
Ticari elektronik ileti almak istemeniz halinde
KVKK Md.5/1’e göre açık rızanızın bulunması durumunda
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (E-Posta Adresi, Telefon Numarası, Mesaj İçeriği, İletişim Konusu), İşlem Güvenliği (Gönderme Tarihi, Gönderme Saati), Pazarlama (İlgilendiği Ürün, Pazarlama İleti Onay Durumu)

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir. Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; Aşağıdaki tabloda aktarılan kişisel verileriniz alıcılar ve aktarılma amaçları gösterilmektedir.
Alıcı / Amaç Veriler
İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’nefaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla Kimlik (Ad ve Soyad) İletişim (E-Posta Adresi ve Telefon Numarası (Mobil)) Pazarlama (Pazarlama İleti Onay Durumu) ;

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu;

  • Fulya Mah. Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. Onsekiz İş Merkezi No:18/4 Şişli / İstanbul adresine yazılı olarak;
  • globalit@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
  • Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvk@globalit.com.tr adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ‘den ulaşabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

Dijital dönüşüm gerçekleştiren kurumların yeniden yapılanma süreçlerinde, onlara seçim özgürlüğü tanıyor; kurumların kendine has iş yapış biçimlerine uyum sağlıyor, kurumsal iş ve iletişim süreçlerinin verimliliğini artırıyoruz.

    Top